Naar inhoud

Voorwaarden

Trade Compliance Europe IX B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevestigd te Doetinchem, Terborgseweg 102, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Doetinchem onder nummer 52871932.

Inleiding
De volgende voorwaarden, tezamen met de bijlagen waarnaar hierin wordt verwezen, vormen de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de toegang tot en het gebruik van het beveiligde deel van de website van Trade Compliance Europe IX B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, tevens handelend onder handelsnaam Exportdocumenten.com (hierna te noemen: "Exportdocumenten.com"). We zijn gevestigd te Doetinchem, en ons btw-nummer is 8506.40.519 B01. U kunt Ons bereiken via e-mail op info@exportdocumenten.com of per post op het bovenstaande adres. Exportdocumenten.com levert de documenten die op Onze Website(s) vermeld staan. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de volgende sites:

 • Exportdocumenten.com; Eventuele door U gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen Exportdocumenten.com en U, en zijn hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

1. Definities
De volgende begrippen hebben de volgende betekenis:
‘Aanvraag’ betekent de initiële digitale bestelling, door U geplaatst en geaccepteerd door Exportdocumenten.com, van de Documenten die U wenst aan te schaffen via Onze Website;

‘Document’ betekent ieder document dat Exportdocumenten.com beschikbaar stelt via de Website;

‘Gebruikersidentificatie’ betekent het aantal aan U toegewezen karakters aan de hand waarvan Uw identiteit kan worden vastgesteld als U toegang wilt tot het Beveiligde Deel van de Website;

‘Het Beveiligde Deel van de Website’ betekent het Beveiligde Deel van de Website van Exportdocumenten.com waartoe U toegang hebt voor het aanschaffen van documenten en voor het aangaan van bindende koopovereenkomsten met Exportdocumenten.com met betrekking tot Documenten;

‘Intellectuele eigendom’ betekent alle rechten met betrekking tot octrooien, auteursrechten, modelrechten, databankrechten, handelsnamen, handelsmerken, dienstmerken, en andere intellectuele eigendomsrechten (hetzij geregistreerd of niet geregistreerd) inclusief maar niet beperkt tot knowhow, handelsgeheimen en andere eigendomsrechten en vertrouwelijke informatie, die gelden ten aanzien van het Beveiligd Deel van de Website en documenten van Exportdocumenten.com;

‘Online service’ betekent de verlening van toegang tot het Beveiligde Deel van de Website en ieder document dat in verband daarmee wordt geleverd;

‘U’ of ‘Uw’ heeft betrekking op de persoon, firma, rechtspersoon of andere organisatie die toegang is verleend tot het Beveiligd Deel van de Website en gerechtigd is tot het aangaan van bindende overeenkomsten. Indien de context dit verlangt, kan ‘U ’ of ‘Uw’ ook betrekking hebben op de door U geautoriseerde gebruikers;

‘Vertrouwelijke informatie’ betekent elke vorm van informatie die Exportdocumenten.com of derden namens Exportdocumenten.com aan U verstrekt volgens of in verband met deze algemene voorwaarden en waarvan het vertrouwelijk karakter evident is;

‘Wachtwoord’: een door u ingevoerd aantal karakters aan de hand waarvan Uw identiteit en recht op toegang tot het Beveiligde Deel van de Website kunnen worden geverifieerd;

‘Website’ betekent Exportdocumenten.com;

‘We/Wij, en/of Ons/Onze’ hebben betrekking op Exportdocumenten.com.

2. Bestelling via onze website en totstandkoming van een overeenkomst

2.1 Op een Aanvraag voor een of meer documenten via onze Website zijn de bepalingen in lid 2.2. t/m 2.12 van toepassing.

Aanmaak account
2.2 Alvorens U voor het eerst toegang krijgt tot het Beveiligde Deel van de Website, dient U een account aan te maken voor de Website. Daartoe dient U diverse identificatiegegevens, facturatiegegevens en bezorggegevens in te vullen. Tevens dient U een rechtsgeldig ondertekend machtigingsformulier, nodig voor de afgifte van Documenten, te uploaden.
2.3 Op basis van deze Gebruikersidentificatie en het geüploade machtigingsformulier, ontvangt U vervolgens een mail met een activerings-link, waarmee U vervolgens een wachtwoord voor uw account kunt invoeren. Na een succesvolle registratie van het wachtwoord heeft u met uw account toegang tot het Beveiligde Deel van de Website.

Selectie van documenten
2.4 In het geval van een Aanvraag voor de bestelling van documenten via de Website (waarmee u een in rechte bindende overeenkomst met ons sluit), dient u de stappen te volgen die zijn beschreven in het Beveiligde Deel van de Website en/of de Aanvraag bedoeld voor online bestellen op onze website.
2.5 Nadat U bent ingelogd op de Website, komt U op de pagina ‘Overzicht aanvragen’. Deze pagina toont de status van reeds bestelde Aanvragen van Documenten alsmede de mogelijkheid van nieuwe Aanvragen. Indien U de button ‘nieuwe aanvragen’ aanklikt komt U terecht op het scherm waar U Documenten kunt bestellen.
2.6 Voor de Aanvraag van Documenten dient U in de eerste plaats de door u gewenste Documenten te selecteren alsmede de (onder andere voor de bewijslast) noodzakelijke documenten toe te voegen. Na selectie van de documenten alsmede het invoeren van de benodigde gegevens voor het certificaat van oorsprong of EUR-document en de noodzakelijke documenten voor bewijslast worden alle relevante gegevens getoond op de pagina ‘Verzend informatie’ alvorens U de Aanvraag definitief verstuurt. Alvorens de Aanvraag te bevestigen kunt U alle informatie nogmaals doorlezen en kunt U de getoonde informatie desgewenst wissen of aanpassen. U kunt fouten in de door U opgegeven gegevens op de eerder genoemde pagina’s van de Website te allen tijde corrigeren met behulp van de button ‘Vorige’ of door de bestelprocedure te annuleren en een nieuwe bestelprocedure te starten.
2.7 U wordt tevens gevraagd deze algemene voorwaarden zorgvuldig door te lezen voordat U een of meer Documenten op onze Website bestelt. Als U onze Documenten bestelt, bent U verplicht zich aan deze algemene voorwaarden te houden, en dient U deze algemene voorwaarden te accepteren door aan het einde van de bestelprocedure en voordat u de button ‘Bevestig&betaal’ aanklikt, de tekst ‘ik heb de algemene voorwaarden gelezen en geaccepteerd’ aan te vinken voordat U de Aanvraag verstuurt. Als U weigert deze algemene voorwaarden te accepteren kunt U de Aanvraag niet verzenden en kunt U geen documenten op onze Website bestellen.

Betaling
2.8 Nadat U op de button "Bevestig & betaal" hebt geklikt, wordt U naar de betaalpagina geleid waar U Uw Aanvraag kunt betalen door middel van diverse betaalmethoden. Na betaling wordt U teruggeleid naar onze Website.

Acceptatie van de Aanvraag/totstandkoming van de overeenkomst
2.9 Als U een Aanvraag plaatst voor een Document via de Website sturen we U een e-mailbericht waarin we de ontvangst en acceptatie van uw Aanvraag bevestigen, met daarin de gegevens van uw Aanvraag, plus een factuur. De overeenkomst tussen U en Ons voor de koop/verkoop van een of meer Documenten via de Website komt tot stand en wordt voor zowel u als ons bindend zodra we uw Aanvraag per e-mail hebben geaccepteerd. Deze acceptatie zal worden beschouwd als volledige acceptatie en zal in alle opzichten gelden als daadwerkelijk aan U kenbaar gemaakt op het moment dat we het e-mailbericht aan U hebben verzonden (ongeacht of u dit e-mailbericht wel of niet hebt ontvangen). We behouden Ons het recht voor om, op welk moment dan ook voorafgaande aan het moment waarop we Onze acceptatie aan U kenbaar hebben gemaakt, een via de Website geplaatste Aanvraag geheel of gedeeltelijk te weigeren, of te verlangen dat verdere of betere informatie wordt verschaft zodat we in staat zijn de bestelling te evalueren en/of te verwerken.
2.10 Wij raden U aan om, na ontvangst van de bevestiging van Uw Aanvraag via de Website, deze bevestiging en deze Algemene Voorwaarden uit te printen voor Uw boekhouding.
2.11 We bewaren Uw Aanvraag en de ingevoerde Aanvraaggegevens in onze boekhouding ter archivering.

3. Levering
3.1 De Documenten worden aan U geleverd na succesvolle afwikkeling van de Aanvraagprocedure zoals beschreven in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden.
3.2 Voor nieuwe Aanvragen dient u de Aanvraagprocedure zoals beschreven in artikel 2 van deze algemene voorwaarden te volgen.
3.3 De documenten worden verzonden naar en geleverd aan het adres zoals dat in de Aanvraag is vermeld.

4. Prijzen
4.1 De prijzen van onze Documenten zijn zoals die gelden op de datum en het tijdstip waarop wij uw Aanvraag verwerken. De prijzen staan in nagenoeg alle gevallen vermeld op onze Website en zijn in bepaalde gevallen gebaseerd op bedragen die door U zelf dienen te worden ingevuld (bijvoorbeeld op de pagina ‘Selecteer uw Documenten’, waar u een factuurbedrag dient in te vullen). We doen onze uiterste best om ervoor te zorgen dat de prijzen zoals vermeld op onze website juist zijn. In geval prijzen niet vast staan, zullen wij U vragen om nadere informatie te verschaffen teneinde alsnog een juiste prijs vast te stellen.
4.2 We nemen alle noodzakelijke maatregelen die redelijkerwijs van Ons verlangd kunnen worden om ervoor te zorgen dat de informatie op de website, inclusief die op het Beveiligde Deel daarvan, correct en up-to-date is. Fouten en onvolledigheden kunnen niet geheel worden uitgesloten en Wij zullen niet gebonden zijn door of aansprakelijk zijn voor zulke fouten en onvolledigheden.
4.3 Alle prijzen zijn exclusief btw.
4.4 U garandeert dat (factuur)bedragen die door U op de Website dienen te worden ingevuld en de basis vormen voor de aan U in rekening gebrachte prijs correct zijn. Wij behouden Ons het recht voor om schade die een gevolg is van een (al dan niet bewust) verkeerd ingevuld (factuur)bedrag op U te verhalen en zullen in ieder geval een voor Ons nadelig verschil dat het gevolg is van een (al dan niet bewust) verkeerd ingevuld (factuur)bedrag bij U in rekening brengen.

5. Identificatie en wachtwoorden
5.1 Voor toegang tot het Beveiligde Deel van de Website dient u uw Gebruikersidentificatie en Wachtwoord in te voeren. De procedure voor het aanmaken van een account is beschreven in artikel 2.
5.2 Tenzij We tijdig vooraf schriftelijk door U van het tegenovergestelde op de hoogte zijn gesteld, vertrouwen Wij erop dat U zich identificeert met behulp van een geactiveerde Gebruikersidentificatie en Wachtwoord.
5.3 U bent geheel verantwoordelijk voor alle handelingen met en/of illegaal of ongeautoriseerd gebruik van de Gebruikeridentificaties en/of Wachtwoorden die U worden toegekend, en U vrijwaart ons volledig tegen alle schade, aanspraken en vorderingen van derden inzake eventuele schade, aanspraken en vorderingen die daaruit voortvloeien.
5.4 U dient de gebruikersidentificatie en het wachtwoord geheim te houden ter voorkoming van het gebruik door ongeautoriseerde personen. Verder dient U regelmatig autorisaties te controleren en regelmatig Wachtwoorden te wijzigen om de kans op ongeautoriseerde toegang te minimaliseren. In de Website is de geldigheid van een wachtwoord niet gebonden aan een bepaalde geldigheidstermijn.
5.5 U dient ons tijdig en correct schriftelijk te informeren over wijzigingen of intrekkingen van Gebruikersidentificaties en/of Wachtwoorden. Mits Wij tijdig en correct schriftelijk zijn geïnformeerd over wijzigingen of intrekkingen van Gebruikersidentificaties en/of Wachtwoorden, zullen we zulke wijzigingen en/of intrekkingen doorvoeren zodra dat redelijkerwijs mogelijk is.

6. Verplichtingen van Exportdocumenten.com
6.1 We zullen ons tot het uiterste inspannen om:

 • het Beveiligde Deel van de Website beveiligd te houden tegen ongeautoriseerd gebruik, maar wij kunnen niet garanderen dat onze inspanningen daartoe voldoende zullen zijn en wijzen specifiek elke aansprakelijkheid af in het geval dat een ongeautoriseerd persoon in staat mocht blijken te zijn toegang te verkrijgen tot het Beveiligde Deel van de Website en de Vertrouwelijke Informatie;
 • het Beveiligde Deel van de Website beschikbaar te houden voor de levering van Documenten;
 • de vertrouwelijkheid van de informatie te waarborgen.

6.2 In geen geval garanderen we zulke beveiliging, beschikbaarheid of vertrouwelijkheid. We garanderen niet dat de Online Service, de Website en/of het Beveiligd Deel daarvan vrij zullen zijn van onderbrekingen of fouten, en u erkent en aanvaardt dat er bij het aanbieden van de Online Service, de Website en/of het Beveiligde Deel bepaalde menselijke en technische fouten, vertragingen, onderbrekingen en verlies, inclusief het onopzettelijk veroorzaakte verlies van gegevens of schade aan media kunnen optreden. De normale beschikbaarheid van de Online Service, de Website en/of het Beveiligde Deel van de website kan soms variëren, in welk geval wij U daaromtrent zullen informeren binnen een termijn die onder die omstandigheden redelijk is. We behouden ons het recht voor (het gebruik van) de Online service, de Website en/of het Beveiligde Deel van de website tijdelijk en zonder nadere kennisgeving op te schorten in het geval van omstandigheden waarop Wij geen invloed hebben.
6.3 We behouden ons het recht voor aanpassingen of verbeteringen door te voeren in de Online Service en aan de Website en/of het Beveiligde Deel van de website, en wij zullen Ons inspannen om U daarvan op de hoogte te stellen.
6.4 De kosten van alle telecommunicatie- of internetdiensten van derden waarvan U gebruik maakt om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Online Service, de Website en/of het Beveiligde Deel van de Website worden door U gedragen.

7. Websites van derden
7.1 U erkent en gaat ermee akkoord dat Wij niet verantwoordelijk zijn voor de beschikbaarheid van websites van derden, noch voor het materiaal waartoe deze websites toegang bieden, en wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor, noch onderschrijven wij de inhoud, reclame, producten of diensten op of beschikbaar via deze websites of via het toegankelijke materiaal, noch zijn wij verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade, verlies of overtreding veroorzaakt door, of die zou zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen gesteld in de inhoud, reclame, producten of diensten op of beschikbaar via deze websites of via het toegankelijke materiaal.

8. Garantie
8.1 Tenzij enige wettelijke bepaling anders bepaalt, verlenen wij geen garantie, expliciet noch impliciet, met betrekking tot de inhoud van (het Beveiligde Deel van) de website of met betrekking tot de juistheid, tijdigheid of betrouwbaarheid van enige informatie of verklaringen dan wel enig Document daarin vervat. Wij zijn niet verantwoordelijk voor en onderschrijven niet de betrouwbaarheid of juistheid daarvan en zijn eveneens niet verantwoordelijk op welke wijze dan ook voor enig letsel, verlies of schade voortvloeiend uit de informatie die wordt verschaft op (het Beveiligde Deel van) de Website. Indien U een vordering instelt vanwege handelingen of verklaringen van een andere gebruiker, gaat U ermee akkoord een dergelijke vordering slechts tegen de betreffende gebruiker in te stellen en niet tegen Ons.
8.2 We zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor welk verlies of welke schade dan ook die verband houdt met Uw gebruik van (het beveiligde deel van) de website, hetzij direct of indirect, inclusief schade aan software of hardware, schade als gevolg van bedrijfsverlies, winstderving, of enige andere gevolgschade.

9. Uw algemene verantwoordelijkheden
9.1 U stemt ermee in:

 • het Beveiligde Deel van de Website en/of documenten niet te gebruiken voor enig doel waarvoor deze niet bedoeld zijn, of voor enig doel dat onwettig is of verboden is volgens de bepalingen in deze algemene voorwaarden;
 • dat U zich zult houden aan alle toepasselijke lokale, provinciale, federale, nationale en internationale wetten, verordeningen en voorschriften;
 • dat U geen informatie zult leveren die onjuist is;
 • dat U geen ongepast of onwettig materiaal zult verzenden;
 • dat U geen valse identiteiten zult creëren;
 • dat U niet zult trachten toegang te verkrijgen tot de gegevens van andere gebruikers op het Beveiligde Deel van de Website, of welke informatie dan ook door ons opgeslagen ten behoeve van die gebruikers, met uitzondering van de namen van de gebruikers;
 • dat U niet zult trachten de Online Service of het gebruik daarvan door een gebruiker op enige manier te verstoren;
 • dat U geen Gebruikersidentificatie/Wachtwoord zult leveren aan personen of bedrijven of organisaties en dat u alle redelijke maatregelen zult nemen om ongeautoriseerd gebruik van het Beveiligde Deel van de Website, hetzij door medewerkers of anderszins, te voorkomen.

9.2 U stemt ermee in dat U ons volledig zult vrijwaren tegen en schadeloos zult stellen voor alle schades, verliezen, kosten en onkosten (inclusief alle redelijkerwijs gemaakte gerechtelijke kosten) ongeacht of deze op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of een andere rechtsgrond zijn gebaseerd, die voortvloeien uit of verband houden met misbruik van de Online Service door U of derden, of anderszins verband houden met enige inbreuk op deze algemene voorwaarden door U.
9.3 Indien deze algemene voorwaarden enige bepaling(en) bevatten die U niet begrijpt, dan raden we U aan contact met ons op te nemen voordat U verdergaat.
9.4 Indien U deze algemene voorwaarden als bindend accepteert met betrekking tot Uw gebruik van deze Website en alle Aanvragen die u bij ons plaatst, verzoeken wij U het vakje aan te vinken dat verschijnt als onderdeel van de online bestelprocedure zoals verder gespecificeerd in artikel 2 van deze algemene voorwaarden, waarmee U bevestigt dat U deze algemene voorwaarden hebt gelezen.
9.5 Indien U niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, verzoeken wij U vriendelijk geen Aanvragen bij ons te plaatsen.
9.6 U bent zich ervan bewust dat U zelf verantwoordelijk bent voor het bewaren van bepaalde originele Documenten (zoals, maar niet beperkt tot, Certificaten van Oorsprong). Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies voor dan wel verplichting onder wet- en regelgeving voor het bewaren van bepaalde Documenten.
9.7 U bent zich er eveneens van bewust dat Wij de inhoud van (toegevoegde) Documenten niet controleren en dat Wij dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk zijn voor de juistheid of volledigheid van deze Documenten. De vrijwaring als bedoeld in artikel 9.2 is van overeenkomstige toepassing.

10. Aansprakelijkheid
10.1 Behalve in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van onze kant, zijn wij niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die U lijdt, noch voor de dood of enig persoonlijk letsel van enige persoon die voortvloeit uit of verband houdt met een aanvraag, de website, het beveiligde deel van de website of deze algemene voorwaarden.
10.2 Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor handelingen en/of nalatigheid van onze werknemers of van derden die door ons zij ingehuurd of gecontracteerd.
10.3 Wij en onze leveranciers zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor gederfde winst of speciale of incidentele schade of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot verlies van gegevens, voortvloeiend uit of verband houdend met een aanvraag, de website, het beveiligde deel van de website of deze algemene voorwaarden (ongeacht of deze is ontstaan door nalatigheid of anderszins).
10.4 Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot informatie van derden of ander materiaal beschikbaar gesteld op of toegankelijk met gebruik van de website en/of het beveiligde deel van de website.
10.5 Onze aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd door de verzekeraar op basis van onze aansprakelijkheidsverzekering.
10.6 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door virussen, logische bommen, trojaanse paarden en andere programma's of bestanden die via (het beveiligde deel van) de website, email of op enige andere wijze door ons worden verspreid of op enige andere wijze door u worden ontvangen, tenzij u kunt aantonen dat wij onze verplichtingen niet naar behoren zijn nagekomen.
10.7 We garanderen in geen geval de ongestoorde beschikbaarheid van telecommunicatieverbindingen en, indien van toepassing, de ongestoorde toegang tot (het Beveiligde Deel van) de Website, Online Service of andere diensten via internet of andere netwerken van ons of derden.

11. Intellectuele eigendom
11.1 Onverminderd de eventuele intellectuele eigendomsrechten welke derden mogelijk hebben op de Documenten, de Website en/of het Beveiligde Deel van de Website, zijn alle intellectuele eigendomsrechten in de Documenten, de website en/of het Beveiligde Deel van de Website het (intellectuele) bezit van ons en/of de partijen waarvan wij een licentie hebben verkregen. Alle rechten zijn voorbehouden.
11.2 U erkent en aanvaardt dat niets in deze algemene voorwaarden strekt tot de overdracht van intellectuele eigendomsrechten op de Documenten, de Website en/of het Beveiligde Deel van de Website of enig deel daarvan aan u of derden. U verbindt zich ertoe geen handelingen of zaken te ondernemen die strijdig zijn met voornoemde rechten of deze op enigerlei wijze zouden kunnen aantasten.
11.3 U zult ons onmiddellijk inlichten indien u kennis hebt gekregen van:

 • ongeautoriseerd gebruik van de documenten, de website en/of het Beveiligde Deel van de Website;
 • een feitelijke, dreigende of vermoede inbreuk op onze intellectuele eigendomsrechten in de documenten, de website en/of het Beveiligde Deel van de Website; of
 • een bewering van een derde dat de documenten, de website en/of het Beveiligde Deel van de Website inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van enig ander persoon.

12. Verwerking van persoonlijke gegevens
12.1 Wij houden ons strikt aan de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) waar het gaat om de vergaring van persoonlijke informatie die op U betrekking heeft.
12.2 U kunt gevraagd worden basisgegevens over Uzelf in te voeren op verschillende pagina’s van de website. Op elke locatie waar gegevens worden gevraagd staat een verklaring waarin het doel wordt vermeld waarvoor die gegevens zullen worden gebruikt. We gebruiken de gegevens niet voor een ander doel dan die welke op de betreffende locatie wordt vermeld.

12.3 U kunt het formulier op de website gebruiken om wijzigingen in Uw gegevens door te geven of om Uw goedkeuring voor het gebruik van Uw gebruikersgegevens voor het vermelde doel in te trekken. U dient er in dat geval wel rekening mee te houden dat wij geen Aanvragen kunnen verwerken of nieuwe Aanvragen in behandeling kunnen nemen.

13. Diversen
13.1 We hebben het recht (het Beveiligde Deel van) de Website, de Online service, onze voorschriften voor het gebruik van de Website en deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Wij zijn niet verplicht U te informeren over wijzigingen van (het Beveiligde Deel van) de Website, de Online service, onze voorschriften voor het gebruik van de Website en deze algemene voorwaarden. U dient zelf regelmatig deze algemene voorwaarden op (het Beveiligde Deel van) de Website te controleren op wijzigingen.
13.2 In het geval dat een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig, niet bindend of niet afdwingbaar wordt verklaard of bevonden, zal de geldigheid en bindende kracht van de overige bepalingen op geen enkele manier worden beïnvloed of belemmerd, en zal de betreffende bepaling worden vervangen door nieuwe bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de oude bepaling.

14. Toepasselijk recht en geschillen
14.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen welke tussen u en ons mochten ontstaan zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank van Oost-Nederland, locatie Arnhem.

Cookie-instellingen

Exportdocumenten.com maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij uw toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Meer informatie.

Accepteren Weigeren